அரச போட்டிப் பரீட்சைகள்

அரச போட்டிப் பரீட்சைகளும் அரச சேவைகளும் – போட்டிப் பரீட்சைகளுக்கு தோற்றுவோருக்கான வழிகாட்டி

  அரச போட்டிப் பரீட்சை: இன்றைய காலப்பகுதியைப் பொறுத்தவரை இலங்கையில் தொழில்வாய்ப்பு எனும் நோக்கும் போது பலரதும் தெரிவாக காணப்படுவது அரச தொழில் ஒன்றினைப் பெற்றுக்கொள்வதே ஆகும். அந்த வகையில் கடந்த 2019 ஆம்...