சமூக முன்னேற்றச் சுட்டி – 2019

சமூக முன்னேற்றச் சுட்டி என்பது உலகெங்கிலுமுள்ள சமூக செயல்திறனின் பொருளாதாரமற்ற பரிமாணங்கள் தொடர்பில் வெளிப்படையான மற்றும் செயற்படுத்தக்கூடிய தகவல்கள் தொடர்பில் விரிவாகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட வகையில் கவனம் செலுத்தும் அளவீட்டுக் கருவி ஆகும். இவ் அறிக்கையானது...
உலகளாவிய இராஜதந்திரக் சுட்டெண்

உலகளாவிய இராஜதந்திரக் சுட்டெண் – 2019

லோவி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்தக் சுட்டெண் ஆனது சமீபத்திய புள்ளி விவரங்களையும் உலகின் இராஜதந்திர உறவுகள் (அமைப்புகள்) எவ்வாறு விரிவடைகின்றன மற்றும் சுருங்கி வருகின்றன என்பதையும் குறிக்கின்றது. இந்தக் குறியீடானது உலகெங்கிலும்...