மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை

மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை – 2018

மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை - 2018: மனித அபிவிருத்தி என்பது மனித சுதந்திரங்களைப் பற்றியது. இது மனித திறன்களை வளர்ப்பது பற்றியது. அத்துடன் அனைவருக்குமானது. ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தித் திட்டம் (UNDP)...

2010 தொடக்கம் 2019 வரையான வெளியான மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கைகளின் தொகுப்பு

போட்டிப் பரீட்சைகளில் பங்குபற்றும் பரீட்சார்த்திகளின் நன்மை கருதி வருடாந்த மத்திய வங்கி அறிக்கைகளினை ஓரே கோப்பில் ஒன்றிணைக்கப்ட்டு இங்கே தரவேற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் 2010 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் தற்போது...

கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை – 2018

துரித அபிவிருத்தி முயற்சியில் முதலீட்டு உபாயத்திற்கு அமைவாக அதிகளவிலான கருத்திட்டங்களும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் அவற்றின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பயன்களை உரிய நேரத்திலும் உரிய கிரயத்திலும் அமுல்படுத்தப்படுவதில் அரசாங்கம் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளது. இதற்கு...