மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கை – 2019 (Central Bank Report – 2019)

0
235

தொகுதி I

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி I

   Chapters
   சிறப்புக் குறிப்புக்கள்
   நிழற்படங்கள்

புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

சிறப்பு புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

தொகுதி II

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி II

பகுதி III

பகுதி IV

2019 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித்தொழில் நிறுவனங்களினதும் செயற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான முக்கிய சட்டவாக்கங்கள்

 

 

READ  மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி அபிவிருத்தித் திட்டத்தினுடைய கட்டம் - 01

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here